Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Biela voda 2,060 01 Kežmarok oznamuje kritériá pre prijatie do učebných a študijných odborov  v školskom roku 2021/2022 v zmysle platnej legislatívy, po vyjadrení Pedagogickej rady školy a rady školy

Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 6l/20l5 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky
  • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,
  • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  do 16. apríla 2021.

 

Riaditeľka školy zverejňuje schválený zoznam učebných odborov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. rok 2021/2022

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy

3661 H murár - duálne vzdelávanie

6456 H kaderník

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba - duálne vzdelávanie

3383 F spracúvanie dreva – duálne vzdelávanie

 

Termín prijímacích pohovorov v SSŠ, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

1. termín 3. 5. – 4. 5. 2021

2. termín 10.5. – 11.5.2021 o 9:00 hod.

v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku.

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 21. 6. 2021

 

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list. Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2021. Použite dole uverejnenú prihlášku pre nadstavbové štúdium.

Záverečné ustanovenia:

  • K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na školský rok 2021/2022 v odbore 3661 H murár
  • O termíne zápisu, jeho forme a podmienkach budú uchádzači informovaní v zaslanom rozhodnutí.
  • Organizácia celého prijímacieho konania sa môže aktuálne upraviť v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARSCoV-2 a vydanými rozhodnutiami MŠVVaŠ Slovenskej republiky

Kritériá prijímacieho konania na SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 boli prerokované a schválené radou školy dňa 19.02.2021 a v pedagogickej rade školy dňa 18.02.2021                                                                                         

                                                                                                                                                                         Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                                                                                                                  riaditeľka SSŠ

 

View the embedded image gallery online at:
https://ssos-kezmarok.sk/sos-aktuality?start=22#sigProIdd734e99f56

Zimný fototermín módnej kolekcie do propagačného katalógu školy sa vydaril

Po letnom fototermíne, ktorý sa uskutočnil v Kežmarku bol 19. február 2021 termínom, kedy sa pod taktovkou profesionálnej fotografky Lia Paugsch zorganizoval zimný fototermín pre fotografovanie módnej kolekcie do pripravovaného propagačného katalógu našej školy.

Fotografovanie sa uskutočnilo na Štrbskom Plese a tak ako počas letného fototermínu, tak aj počas tohto zimného boli modelmi študenti našej školy.