Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TITUL PRIEZVISKO MENO TITUL PO ORG. ZL. TRIEDNY V TRIEDE KARIÉROVÁ POZÍCIA TYP ZAMESTNANCA
               
Vedenie školy          
Mgr. Jurgovianová Anna OU OŠ riaditeľka
PhDr. Mašlonková Jana MBA Zástupkyňa riaditeľky pre org. zl. SSŠ, výchovná poradkyňa (pedag. zamest.)
Mgr. Reľovská  Miroslava OU 3.AM, 3.BM Zástupkyňa riaditeľky, Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Kunová Beáta OU OŠ Hlavná majsterka odbornej výchovy Vedúca PK - pre odborné predmety Majsterka - MOV
               
Vedúci elokovaných pracovísk          
Ing. Ambróz  Peter OU Zodpovedný vedúci EP Krížová Ves Majster - MOV
Mgr. Danielčák Pavol Zodpovedný vedúci EP Podhorany Majster - MOV
Edelmüller Ľuboš Zodpovedný vedúci EP Podsadek Majster - MOV
Kešeľák Michal OU Zodpovedný vedúci EP Ľubotín Majster - MOV
Pálfyová Lucia Zodpovedná vedúca EP Ihľany Majsterka - MOV
PhDr. Žilecký Ladislav OU Zodpovedný vedúci EP Jakubany Učiteľ
               
Pedagogickí   zamestnanci          
Mgr. Babjarčík Andrej OU 2.DM, 3.EM Triedny učiteľ Majster
Mgr. Babjarčík Marián OU Učiteľ
Bekeš Marek OU Majster - MOV
Ing. Birka Ľubomír Učiteľ
Ing. Boleš Patrik Majster
Bravis  Jozef OU Majster
Mgr. Cintula Peter Učiteľ
Mgr. Čižiková Michaela Učiteľka
Bc. Čonková Ingrid Majsterka - MOV
Dovalová Otília Majsterka - MOV
Ing. Dubjelová Alžbeta 2.B  Triedna učiteľka Majsterka - MOV
Eštočinová Ľudmila Majsterka - MOV
Mgr. Ferčáková Anna OU 1.CM Triedna učiteľka Majsterka
Folvarčíková Paulína Majsterka
Mgr. Glevaňák Dominik OU OŠ 1.UA Triedny učiteľ Učiteľ
Ing. Hadbavná Tatiana Učiteľka ekonomických odb. predmetov Učiteľka
Horváth Koloman Majster - MOV
Mgr. Hudáková Lucia 1.A Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Jacková Martina OU Učiteľka
PaedDr. Jendrejáková Beata 1.NŠ, 2.NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
Jurgovian Juraj OU Majster - MOV
Jurgovian  Jaroslav OU Majster - MOV
Kantor Ján Majster - MOV
Knapíková Mária Majsterka
Krajňáková  Lucia OU Majsterka - MOV
Mgr. Kravčíková Anna OU 1.CM Triedna učiteľka Majsterka
Kuzmová Marcela OU Majsterka - MOV
Mačugová Veronika Majsterka
Mgr. Majerská Mária 1.B Triedna učiteľka Majsterka - MOV
Mgr. Meľuchová Stanislava Asistentka učiteľa
Mgr. Menšíková  Renáta OU 1.AM, 2.AM Vedúca PK pre všeobecno - vzdelávacie predmety Učiteľka
Mišalko Martin Asistent učiteľa
Bc. Mráziková Beáta OU Majsterka - MOV
Mgr. Mysza Róbert OU OŠ KZV, 3.UB Triedny učiteľ Učiteľ
PaedDr. Onufer Valér 2.A  Triedny učiteľ Majster - MOV
Oravcová Adriana Majsterka - MOV
Ing. Pardusová Mária 3.UA  Triedna učiteľka Majsterka - MOV
Mgr. Pavlovská Adriana OS Majsterka - MOV
Pištová Ivana OU OŠ Majsterka - MOV
Polhoš Kamil OU OŠ Majster - MOV
Polhošová  Renáta OU Majsterka - MOV
Rusnák Ján Majster - MOV
Mgr. Regešová Mariana 2.Ube Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Sásik  Oto PhD. OU OŠ 2.UA, 2.D Triedny učiteľ Učiteľ
Scholtz Patrik OU Majster - MOV
Šabľa  Milan OU Majster - MOV
Šaligová Emília Majsterka
Mgr. Šašalová  Nadežda OU 1DM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Šutáková Stanislava OU OŠ 1.Ex, 1UA, 3.CM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Tomusko Tomáš OU OŠ Učiteľ náboženstva
Tremba Ervín Majsterka - MOV
Ing. Valenčík Ľubomír 1.C, 2.C Triedny učiteľ Majster - MOV
Mgr. Vaverčáková Lýdia 1.AM Triedna učiteľka Majsterka
Vresilovič Peter OU Majster - MOV
Mgr. Zavacká Gabriela Majsterka - MOV
Nepedagogickí zamestnanci
Krempaská Eva referentka PaM
Mgr. Molčanyová Katarína ekonómka
Kondrátová Alžbeta administratívna pracovníčka
Ing. Fuhrmannová Lucia administratívna pracovníčka
Molčanyová Eva manažérka ďalšieho vzdelávania
Kešeľák Michal BOZP technik
Hangurbadžo Miloš pracovník v oblasti kultúry
Hangurbadžová Radoslava pomocná pracovníčka v sklade
Horváthová Andrea pomocná pracovníčka v sklade
Mgr. Hradilová Viera administratívna pracovníčka
Humeník Pavol správca webovej stránky
Mgr. Jurgovianová Barbora iný nepedagogický zamestnanec
Čopjaková Helena upratovačka
Sabolová Katarína upratovačka
Šoltys František údržbár