Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy oznamuje kritériá pre prijatie do učebných a študijných odborov pre školský rok 2019/2020 v zmysle platnej legislatívy a po vyjadrení Pedagogickej rady školy takto:

  • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky
  • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,
  • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  do 20. apríla 2019

 

učebné odbory pre školský rok 2019/2020

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy

3661 H murár

6456 H kaderník

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba

3383 F spracúvanie dreva

Termín prijímacích pohovorov na SSŠ Kežmarok:

13. 5. 2019 a 16. 5. 2019 o 9:00 hod.

 

v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku.

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 18. 6. 2019

Prednostne bude prijatý žiak, ktorý v testovaní deviatakov v MONITORE získal minimálne 70% z každého predmetu (SJL, MAT).

Ostatní uchádzači budú prijímaní podľa § 67 školského zákona.

Termín prijímacích skúšok uveďte na prihláške.

 

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list. Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2019. Použite prihlášku pre nadstavbové štúdium, ktorú nájdete aj na www.ssos-kezmarok.sk.

 

   Schválené pedagogickou radou dňa 22. 11. 2018.

   Platné od 1. 12. 2018                                                              Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                                   riaditeľka SSŠ v Kežmarku