Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Štipendiá v školskom roku 2018/2019 


Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,


a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:


Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.


A) Hmotná núdza

 potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,

 vysvedčenie za posledný polrok

B) Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2017:

 príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,

 doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,

 doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,

 doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,

 doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,

 doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),

 doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,

 rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),

 dávka a príspevky v hmotnej núdzi,

 dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

 vysvedčenie za posledný polrok.Žiadosti s potrebnými dokladmi vybavuje:

Alžbeta Kondrátová – organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola

Ing. Lucia Fuhrmannová – Organizačná zložka Súkromné odborné učilište

Telefonický kontakt: 0911 52 35 17