Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Súkromná spojená škola, Biela voda č. 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromné odborné učilište

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia pre školský rok 2019/2020

Prijímacie konanie sa bude konať v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) pre uchádzačov o štúdium.

322/2008 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o špeciálnych školách Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie a informácie pre rodičov žiakov zo špeciálnych tried na Základných školách a žiakov zo Špeciálnych základných škôl pre prijímanie do prvého ročníka Súkromného odborného učilišťa v Kežmarku na školský rok 2019/2020.

Harmonogram činností k prijímaniu žiakov ŠZŠ na odborné učilište

ŠZŠ končí: žiak 9. ročníka, žiak, ktorý navštevoval základnú školu 10 rokov žiak, ktorý v príslušnom školskom roku (do 1. septembra) dovŕši vek 16 rokov

do 21. októbra - nahlásiť výchovnému poradcovi ŠZŠ zmeny v záujmoch o povolanie

do 31. januára - nahlásiť výchovnému poradcovi ŠZŠ posledné zmeny

od 15. februára – prevziať zo ŠZŠ prihlášky do odborného učilišťa (doplniť prihlášku, lekárske vyšetrenie)

do 10. apríla – podať prihlášku riaditeľovi ŠZŠ, riaditeľ ŠZŠ zašle prihlášky žiakov do odborného učilišťa

do 20. apríla 10. máj – prijímacie skúšky na prijímacie skúšky si treba so sebou vziať zápisný lístok (prevziať od výchovného poradcu ŠZŠ)

do 20. júna – nahlásiť výchovnému poradcovi ŠZŠ predbežný záujem o povolanie žiakov končiacich ŠZŠ v nasledujúcom roku. Prípadné zmeny v harmonograme Vám oznámi výchovný poradca ŠZŠ. Prípadné nejasnosti treba konzultovať s výchovným poradcom ŠZŠ.

učebné odbory pre školský rok 2019/2020

3686 G 03 STAVEBNÁ VÝROBA -

murárske práce

3178 G 03 VÝROBA KONFEKCIE -

šitie bielizne a ručné techniky

3383 G 08 SPRACÚVANIE DREVA -

výroba úžitkových a umeleckých predmetov

6485 G OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Termíny konania prijímacích pohovorov

      1. termín: 13. máj 2019 - pondelok

      2. termín: 16. máj 2019 – štvrtok

 

Schválené pedagogickou radou dňa 22. 11. 2018.

 

 

  Platné od 1. 12. 2018                                                   Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                      riaditeľka SSŠ v Kežmarku